Cong. E. C. Firmalo


My warmest greetings to you all on the occasion of the May and Sanrokan Festivals spearheaded by the Banton 2003 Project.

The celebration of the festivals is something ingrained in our culture and which everyone looks forward to. Festivals are occasions to revisit relatives and old friends, renew acquaintances, gain new friends, and rediscover our beautiful town and what it has to offer. It is also a time to redirect the people’s energies to efforts geared towards the further development of Banton.

It is heart-warming to note that in the light of the calamity that hit Banton, you have done away with street dancing and instead embarked on a campaign for households to prepare food to share with neighbors. This is what we need in these times. This is what I have been advocating – simple but meaningful festivities to highlight our cultural heritage and prestige as Romblomanons.

Congratulations to the organizers, participants and more power!

Mabuhay kitang tanan!
 

   

Nilda F. Famadico

Minamahal kong mga Kababayang Bantoanon,

 

Maraming pagdiriwang ang ginaganap taun –taon ng mga deboto kay Kristo Hesus, sa kanyang Mahal na Ina na si Maria at sa mga banal na Santo. Lahat ng mga ito ay iisa ang ibig sabihin ang pagpapakita ng pagmamahal at pagkilala sa kadakilaan ng ating Dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat.

 

Sa ngayong buwan ng Mayo, muli nating ginugunita at ipinagdiriwang  ang Flores de Mayo. Sa pamamagitan ng araw araw na Novena at pag-aalay ng mga bulaklak sa ating Mahal na Ina naipaaabot ang ating taos pusong pananampalataya sa Diyos at sa Mahal na Ina. Sanay huwag tayong magasawa at lalong mapasigla at mapalakas pa ang ating pagsamba sa Mahal na Diyos at sa kanyang Banal na Pamilya. Magkaisa tayo upang mapasaatin ang walang hanggang pagpapala ng Dakilang Lumikha.

           

God bless! Masayang pagdiriwang sa lahat ng mga barangay.

 

Nilda F. Famadico
Chairperson, Banton
Flores de Mayo, 2005
 

   

Zelda Falsado Fababeir


The month of May in Banton brings a lot of fond childhood memories to my heart. And though mostly were outdoor activities, who can ever forget the times spent on afternoon catechism classes in the church? How about the
flores de Mayo?

 

I never missed to attend flores while in Banton. The daily Halar of palmas to the foot of the Blessed Virgin Mary together with other kids of my age portrayed in me an early impression of belongingness and devotion to our dear Mother.

 

I’m proud to be a part of those flores days some 25 years or so. And I’m grateful that we are still having flores in Banton up to these years. The mere sight of these young children on their early morning panghimuyak, to the art of making their own palmas tell us that we still love the good old ways May times in Banton should be. It gives us an insight that all are not lost in a new world where media entertainment and cyber games become a byword for kids and the young.

 

“Kare kamo mga binunyagan, sa atubangan ni Maria…” I miss to hear that flores song and the scents of Rosal, Sampaga and Milyondres too.

 

To the planners and movers of this year’s Flores and Sanrokan in Banton, I share the same hope that we keep these activities year by year. That even though on meager budget, we do not fail to pass these onto the younger generations. So that in doing so, they too, on their time will carry on what we have continued from our parents.

 

Zelda F. Falsado
Chairperson, Overseas
Flores de Mayo, 2005

 

   

Floramie Fetalvero Tariman


Habot man sa oras ka pagtugra sa ako nak maging usa sa mga mapatigayon ngasing nak tuig, uya ako giruha-ruha nak kali’y batonon, madayon yang kaling pa-flores. Sador nako ka rakong puyos it ka flores sa pagragko it kaapasang Bantoanon dahil daok pa siguro ako magbasa ay kanunotey akong naghahalar it buyak sa ato pinalanggang Inang nak si Birhen Maria. Minsan ay napaindeng magbakasyon sa ibang banwa adong inde makapalta sa flores, ag kung nabakasyon man ay nahimali’t ikag nak makapauli bag-o magtion ka buyan it Mayo.

 

Ka adlaw-adlaw nak paghalar ay buko yang nak napayungot sa ato mga kaapasan sa Diyos. Kali ay napaando it inra mga batasan ag imaw rang natao it kasadyahan sa buyang kung uya flores ay mabuyong sa Bantoon. Maramong tuigey man ka nagligar, yab-as pa gihapon sa ak hunahuna ka pagpanghimuyak sa kaaganhon, ka paghuman it palma ag ka paghalar sa haponhapon. Kaling hanrumanang kali nak hipir it ako tagipusoon ay yaman it ak pagkatawo nak inde mabaydohan it nio man.

 

Masadya ako nak kaling flores ngasing ag kag pilang tuig nak naglipas ay nauyob sa tanang bukir. Pati mga kaanakan sa bukir ay nakakaagom.

 

Pangabay nako’y inde mabugto ka ato pa-flores lalo ngasing nak mga panahon nak maramong nag-aagaw it ka atensyon it ka ato mga kaapasan. Pangabay gihapon nako’y maging mas maganda ag mapinuslanon pa ka ato pa-flores nak adong ka mga Bantoanong apas nak asa liwas it Bantoon ay maengganyong magyakot sa ato pa-flores ag makaagom ra it kaling buyawang hanrumanan!

 

Floramie Fetalvero Tariman
Chairperson, Manila
Flores de Mayo, 2005
 

   

Lyndon F. Fadri


Ayam baga ninro ka bag-ong kaisipan tungor sa Mirakulo it Tinapay ni Jesus kag sida ay nagpapalapnag it mensahe it at Makaako? Buko kuno nak ginggamitan ni Jesus it madyik adong kag maisoting tinapay ag isra ay maparamo. Kumbuko ay Ida gingtaw-an it hadag ka tagipusuon it kag mga tawong sa Ida ay nagpapanimati – nabaydohan ka nahihipir nak ismot it paghigugma. Kag mga tawo ay usa-usang nagliwas it ka inra mga bayon ag inra gingpasayoan. Ka nahinabo ay nagsinobra pa.

Kung aisipon, it kag mga naunang panahon, sa ato maisot ag kubos nak banwa ay kaling mirakulong kali ay adlaw-adlaw nak natatabo dahil sa pagsinanrokan it ato mga ginikanan. Ngasing nak mga panahon, kaling batasang kali ay nopay napapaya it ato pag-uswag. Imaw kali it usa sa mga rason kung asing ka Sanrokan Festival ay ingyunsor it Banton 2003 ag ka gobyernong lokal ruhang tuig ka nakalipas. Buko yang nak pangturismo. Kumbuko ay sa pagpati nak sa pagpauswag it ato pinalanggang banwa, kahingyan nak mapayambo ka pagbinuligan natong mga Bantoanon.

Ngasing ay tigkuli, raya it ka lapros ni Unding ag ka problemang pinansyal it gobyerno. Kung ka mga tuling nidog ay imaw’t timaan, marugay pa bag-o maglipas kaling panahon nak kali. Buko kali rason nak ato wagiton ka sanrokan. Sa panahong tigkuli ngani mas kahinangyan ka ato pagsanrokan, ka mirakulo, adong maalwanan kita sa pagtabok papagto sa bag-ong panahon it kabuganaan.

Buko kahinangyang magarbo ka ato pagselebrar it sanrokan. Ngani ay ngasing ay waya pagsinadaw sa karsada, hanrumanang presentasyon ag waya pangkumon nak sanrokan sa bawat bukir.

Sa a-Otso it Mayo, natugraang Adlaw it Sanrokan, yuto kita it sobra ag magsanrok kita sa ato mga kalibor. Buko kahinangyang mahay nak yuto - inaslom ag utan ay barato yang ugang malasa ra gihapon. Puydeng ka inro pagsanrok ay sa pamahaw, sa paning-ugto o sa paninghapon.

Ka maisoting sanrok sa ato mga kalibor sa adlaw nak kali ay maserbeng rabok sa ato hunahuna ag tagipusuon adong ka ato pagbinuligan ay pirmeng magrurukot.

Sanrokan kita!

Lyndon F. Fadri
Chairman, Banton 2003 Project